Nhiều người tin rằng, trải nghiệm cận chết (NDE) chính là minh chứng rõ ràng nhất về sự tồn tại của một thế giới thứ hai.